A- GENEL HÜKÜMLER

1. Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş. 2010 yılında yüzde yüz Türk sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olup, şirketin resmi internet sitesi www.farmasiint.com ’dur.

2. Farmasi şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişilerin genel adı danışmandır. Danışmanlar, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde ünvan kazanabilmektedir.

3. Danışman, Farmasi şirketine üye olmakla, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. Farmasi, yönetmelikte tek taraflı olarak ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4. Yönetmelikte yapılacak değişiklikler Farmasi şirketinin resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, değişiklikler ilan edildiğinde yürürlüğe girer. Danışman, yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kendisi takip etmekle yükümlüdür. Yönetmelik değişikleri, Farmasi Etik Kurulu tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda ele alınır. Etik Kurulu gerekli görürse her zaman toplantı yapabilir.

5. Farmasi gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak danışmanlarına SMS, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden gönderme yetkisine sahiptir. Danışmanlar, bu konuda Farmasi’ye gerekli onay ve izni verdiklerini kabul ederler.

6. “Farmasi Yazılı Materyalleri”, Kazanç Planı, Danışman El Kitabı, Farmasi Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer bütün diğer Farmasi yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.

7. Farmasi, Danışman Kayıt Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Farmasi Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Danışmanlığını herhangi bir zamanda ve derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Danışmanlıktan çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.

8. Farmasi, ürünlerin hatalı kullanımından doğabilecek zarardan sorumlu değildir.

9. Farmasi tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvdleri, cdleri, videoları, fotoğrafları, görselleri, müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması Farmasi’nin onayına tabidir. Farmasi, danışmanla ilgili her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir ve saklayabilir.

10. Farmasi, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir.

B- TANIMLAR

1. Farmasi şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler bu yönetmelik kapsamında ünvan ve seviyelerine bakılmaksızın (direktör ve daha üst seviyedeki danışmanlar dahil) Farmasi danışmanıdır. Bu yönetmelik tüm Farmasi danışmanlarını kapsar.

2. “Kişisel Ana Sayfa/Kişesel Web Sayfası” Farmasi danışmanları tarafından tamamen kendileri tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce Farmasi’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.

3. “Farmasi” bu yönetmelik kapsamında aksi belirtilmedikçe Farmasi Türkiye anlamına gelir.

4. Farmasi danışmanı olmak ancak mevcut kayıtlı bir danışmanın sponsorluğunda olmayı gerektirmekte olup, “ sponsorluk ilişkisi ”, Farmasi danışmanı, onun sponsoru ve daha üst seviye danışmanlar ve en üstte Farmasi arasındaki bağı ifade etmektedir.

5. “Kişisel Grup” bir Farmasi danışmanının doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı Farmasi Danışmanlarını ifade etmekte olup, bu gruba aynı danışmanın doğrudan sponsor olduğu %22’lik danışmanlar ve onların alt ekipleri dahil değildir.

6. “Grup”, bir Farmasi danışmanının tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba Farmasi danışmanının doğrudan sponsor olduğu %22’lik danışmanlar ve onların alt ekipleri de dahildir.

7. “Pazarlama planı” Farmasi internet sitesinde yayımlanan ve doğrudan satış ilkelerine uygun olarak şirket tarafından belirlenmiş kurallar bütününü ifade eder. Örneğin, danışman primleri, pazarlama planı doğrultusunda ve danışmanın seviyesine göre belirlenip hesaplanır. Yine, danışmanların seviye kazanmaları ve bu seviyede kalabilme şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde belirlenir.

8. Farmasi Etik Kurulu, yönetmelik maddelerinde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda yönetmelikle ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan Kurulu ifade eder.

C- Danışman Olabİlme Koşulları

1. On sekiz yaşından büyük olan herkes Farmasi’nin onayıyla Danışman olabilir. Sermaye şirketleri ve en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Danışman olabilir. Tüzel kişilik adına yetkili olan kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir. Ortaklar, ortaklık borçlarından müteselsil kefiller gibi sorumludur.

2. Farmasi, yeni kayıt olmak isteyen bir Danışman’ın başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

3. Danışmanın son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi veya kaydını yenilememesi halinde danışmanlığı sona erer. Danışman tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisine bağlı grubunu kaybeder. Danışman tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Tekrar kayıt yenilemek isteyen danışmanın borcu olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borç ya da borçların ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde Farmasi’nin danışmanın üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi bulunmaktadır.

4. Farmasi Danışmanı olabilmek için, mevcut kayıtlı bir danışmanın sponsorluğunda olunması gereklidir. Farmasi dilediği zaman bir danışman adayına kaydedilmesi için sponsor tahsis edebilir.

5. Danışmanlara ait site/sponsor link aracılığı ile üye kaydı yaptıran yeni danışmanın üyelik başvurusu ön incelemeye tabi tutulacaktır. Bu inceleme sonucunda yeni danışmandan üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Danışman’ın istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik başvurusu değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

6. Bir Danışmanının eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımları (kişinin anne ve babası, çocukları ile eşinin anne ve babası, kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası ile eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), eşinin büyükannesi ve büyükbabası) ancak birbirlerinin altında kaydolabilir. Bir danışmanın eşi ile 1.ve 2.derece kan ve sıhri hısımlarının ayrı grupların/sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. Özel durumlarda Farmasi’nin yazılı onayı alınmalıdır. Anılan kişilerin farklı sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespiti halinde üyelik kayıtları ya silinir ya da kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olanın altına kaydedilir. Bu kişiler, ayrı gruplara-sponsorlara kaydolup hediye, prim ya da ödül almaları durumunda, ilk Farmasi’ye kaydolan danışman bu hediye, prim ya da ödüle hak kazanır. Diğeri/diğerleri iade eder. Ya da hak edilmeyenlerin bedeli Farmasi’ye ödenir.

7. Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan danışman ödüle hak kazanırsa, ödülden (tatil ve seyahat) sadece bir kişi yararlanacağı için, kimin yararlanacağını Farmasi şirketine yazılı olarak bildirecektir.

8. Danışman, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak Farmasi üyeliğinden ayrılabilir. İstifa eden bir danışmanın kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa istifası derhal yürürlüğe konulur ve işlem sayfası kapatılır. Bu durumda, danışman Yönetmelik kapsamında elde etmiş olduğu tüm haklarından feragat etmiş olur ve grubundan kopar. Ayrılmış olan bir danışman, danışmanlığının sona erme tarihinden itibaren 6 ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. İstifa eden danışmanın kendi alt grubunun bir üst danışmana eklenmesi bakımından 6 aylık bekleme süresi uygulanır. 6 aylık sürenin dolmasından sonra istifa eden danışmanın alt grubu bir üst danışmana eklenir.

9. Farmasi, şikayet üzerine veya re’sen bu Yönetmelikte belirlenmiş olan herhangi bir kuralın ihlal edilmiş olup olmadığının araştırılması için bir danışmanının üyeliğini 6 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

10. Danışman, Farmasi tarafından üyeliğinin dondurulması halinde, sponsoru olduğu ekipten pasif alt ekip primi alamaz.

11. Danışmanlığı devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine kaybeder.

12. Bir danışmanın kayıtlı olduğu sponsordan bir diğerine geçebilmesi sadece özel durumlarda ve Farmasi’nin onayıyla mümkündür.

13. Danışmanlar, toplu olarak istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği yapılamaz.

14. Danışmanın vefatı durumunda, kanuni mirasçıların, danışman, lider, müdür ya da direktörünün vefat tarihinden itibaren 60 gün içinde Farmasi’ye yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Danışmanlık kanuni mirasçılarına geçer. Aksi durumda, danışmanlık iptal olur.

15. Bir danışmanın boşanması halinde, danışmanlığın hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak danışmanlık bölünemez. Boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

16. Danışmanlık sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara Farmasinin onayı ile devredilebilir. Danışmanlığını devreden bir kişi, Farmasi onayı ile 6 ay geçtikten sonra yeni danışmanlık için başvurabilir.

17. Sponsor, kaydedeceği Danışman adayının Farmasi’ye uygunluğunu araştırmakla sorumlu olup, kaydettiği Danışmanın müşterek müteselsil kefilidir.

18. Danışman kendi adına kayıt olduktan sonra danışmanının eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımları (kişinin anne ve babası, çocukları ile eşinin anne ve babası, kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası ile eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), eşinin büyükannesi ve büyükbabası) ancak birbirlerinin altında kaydolabilir. Bir danışmanın eşi ile 1.ve 2.derece kan ve sıhri hısımlarının ayrı grupların/sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. Yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez. Ekip geçirme tespit edilirse, ekip ilk kaydolan danışmana geri getirilir. Farmasi, kural ihlali olup olmadığını değerlendirir ve gerekli görürse ilgili danışmanların üyeliğini 6 aya kadar askıya alabilir.

19. Bir Danışmanın ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna direkt bağlı yeni %22’lik kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %22’lik kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilemez. Bu işlem Farmasinin onayından sonra yapılabilir.

20. Farmasi, belirleyeceği danışmanlara açık hesap tanımlayabilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip danışmanlar (aktif %22’ler), açık hesap tanımlattığı kişilerin müteselsil kefilidir. Açık hesap vadesi sipariş tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap fatura ödemelerini gerçekleştirmeyen danışmanlar için aylık %2 üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. Farmasi, açık hesap borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, bu tutarların müteselsil kefillerin primlerinden kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilmesinde yetkilidir.

21. Farmasi, açık hesap tanımlama yetkisine sahip danışmanlardan yazılı olarak müteselsil kefillik belgesi imzalamalarını isteyebilir. Müteselsil kefillik belgesini imzalamayan danışmanların açık hesap tanımlama yetkisi Farmasi tarafından iptal edilerek durum kendilerine e-mail ve/veya sms yoluyla bildirilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip olan danışmanlar, sayfalarında bulunan kefil kesintileri bölümünü aylık olarak takip etmekle yükümlüdür.

22. Farmasi, açık hesap borcunu, müteselsil kefilin priminden kaynakta kesinti yoluyla tahsil ederse, bu borç Farmasi açısından kapatılmış sayılacaktır. Müteselsil kefil olan danışman, dilerse Farmasi şirketinden belge talebinde bulunarak borcunu ödemiş olduğu kişiye karşı yasal işlem başlatabilir.

23. Danışman primleri, pazarlama planındaki pozisyonlara göre hesaplanmakta olup, sipariş sırasında Farmasi’de sahip olunan ünvan/seviye göre ödenmektedir. Bir danışmanın alt ekibinden grup primi ve kişisel prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartı aranır. Primler, değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanır. Farmasi Kazanç Planında her bir Danışman hak ettiği unvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır. Farmasi, Danışmanın vadesi gecmiş faturalarının ödenmesi için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından alma hakkını saklı tutar.

24. Farmasi gerekli görürse danışmanlarından adli sicil kaydı talebinde bulunabilir. Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, vs) veya Farmasi’nin satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya danışman olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan mahkumiyet aldığı tespit edilen Farmasi danışmanlarının kaydı silinir. Danışman, kaydının bu nedenle silinmesi nedeniyle Farmasi’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

25. İade edilen sipariş adetlerine göre, Farmasi teslim sırasında ödeme ile sipariş verilebilmesini belirli sürelerle kısıtlayabilir. İade edilen koli sayısına gore kısıtlama süreleri aşağıdaki gibidir. Belirtilen süreler dolduktan sonra tanımlama talep doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

a. 1 adet iade koli: 3ay,

b. 2 adet iade koli: 6ay,

c. 3 adet iade koli: 9ay,

d. 4 adet iade koli: 12ay,

26. 5 adet iade koli: Süresiz olarak teslim sırasında ödeme seçeneğinin kapatılmasına neden olacaktır.

27. Teslim alınmayıp firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin tekrar göderilmesi talep edilirse, ürün adetine göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yasıtılacaktır.

28. Danışmanların, üyelik kayıt tarihinden itibaren 45 gün içinde sipariş vermeleri gereklidir. Aksi halde, danışmanlık kaydı Farmasi tarafından askıya alınacaktır. Bir danışman Farmasi’ye üyelik kaydı yaptırdığı tarihten itibaren 3 işgünü içinde başka bir sponsora bağlı olarak çalışmak istediğini bildirerek üyelik kaydından cayabilir.

29. Bir danışmanın, başka bir danışmana twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde şirket ve şirket yetkilileri ile çalışanları hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadelerde bulunması, keza e-mail yolu ile bu tarz yazılar yazması, Farmasi’nin yazılı onayı olmadan başka bir doğrudan satış şirketine hizmet edip üye olması, yönetmelik kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Farmasi ilgili danışmanın en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir. Farmasi dilerse ekran kapatma cezası ile birlikte bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir.

30. Farmasi danışman adı altında görev yapan kişilerin rakip firmalar hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir konuşma hakkı yoktur.

D- DanışmanIN SORUMLULUKLARI

1. Danışman, İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğini okuduğunu, bu yönetmelikte belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında Farmasi ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı kabul etmektedir.

2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için danışmanların, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur.

3. Danışman, diğer bir danışman namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Farmasi’ye sipariş geçemez ve onun adına siparişleri teslim alamaz.

4. Danışman “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır. Aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur.

5. Danışman, (seviye yükseldikçe sponsor, müdür, direktör vs.) Farmasi web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik, içtenlikle yerine getirmeyi kabul etmiş sayılır.

6. Danışman, Farmasi ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani, siyasi ve politik görüş bildirmeyeceğini ve Farmasi’yi bunun için kullanmayacağını kabul etmektedir.

7. Danışman, Farmasi ilişkilerini kullanarak Farmasi tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul eder.

8. Danışman, üyelik kaydı yaptırmakla, kişisel bilgilerinin, Farmasi tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde dilediği gibi kullanılmasına onay verdiğini, Farmasi’nin tüm kanallardan sunduğu ürün, hizmet ve avantajlı kampanyalardan sms, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden haberdar olmayı kabul eder.

9. Danışman, Farmasi ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Danışman, Farmasi ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak Farmasi web sitesi, Farmasi yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Farmasi’nin, ilgili müşteri ya da danışmanın uğrayacağı tüm zararların tazmininden Danışman şahsen sorumludur.

10. Danışman, Farmasi’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Danışman, sadece Farmasi’nin hazırladığı ve danışmanlarıyla paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

11. Bir Danışman, başka bir sponsora kaydolan danışmanın kendi grubuna geçmesini isteyemez. Bu yönde yapılacak en küçük teşvik dahi Danışman’ın işbu Yönetmeliği ihlal ettiği şeklinde yorumlanacaktır.

12. Danışman, Farmasi’nin işçisi, temsilcisi, acentesi değildir. Danışman’ın, izinsiz Farmasi adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Danışman, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Danışman, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” ünvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Danışman, Bağımsız Danışman-Direktör gibi) Danışman, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye Farmasi adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer danışmanların ve Farmasi’nin uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

13. Danışman’ın Farmasi’den aldığı ürünlerin satışından gelir elde etmesi halinde, bu gelirlerin vergisel ve diğer yükümlülükleri tamamen Danışman’a aittir. Bu nedenle, Danışman’ın vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerinden Farmasi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

14. Danışman, sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

15. Danışman, Farmasi garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermelidir.

16. Danışman, Farmasi ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun Farmasi ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

17. Danışman, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olduğundan Farmasi adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez.

18. Danışman, kaydettiği her yeni üyeye yönetmelik ve hoşgeldin kampanyası eğitimi vermekle yükümlüdür. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır.

19. Farmasi ürün ambalajları kesinlikle tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.

20. Hiçbir Danışman, Farmasi adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Farmasi logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.

21. Bir Danışman, Farmasi ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Farmasi’nin onayıyla kullanabilir.

22. Hiçbir Danışman, Farmasi ürün ve hizmetlerini perakende olarak satamaz. Ayrıca, internet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden satış ve tanıtım yapılabilmesi Farmasi’nin iznine tabidir.

23. Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir. Bu yerlerde satış yapılabilmesi Farmasi’nin yazılı iznine tabidir.

24. Farmasi Danışmanı adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak derhal Farmasi’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

E- %22 ve tüm üst sevİye ünvan SAHİPLERİNİN sorumlulukları

%22 ve tüm üst seviye ünvan sahiplerinin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.

2. Düzenli olarak hem enine, hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek.

3. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımlarını sağlamak.

4. Tüm ekibinin günlük olarak grup cirolarını takip etmek.

5. Kendi hedef ve planını yapmak. Seviye planlamaları, ciro, kayıt hedefleri, haftalık planlamak, sorgulamak ve aktivite yaparak takip etmek,

6. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, Farmasi’nin tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğu gibi, ekipleri ile Farmasi Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla da yükümlüdür.

7. Farmasi yönetmeliğine tamamıyla uyarak örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Farmasi yönetmeliğine göre hareket etmesini sağlamak,

8. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, Farmasi’nin hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,

9. Eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak ve il dışında bulunan danışmanları en az ayda 1 defa ziyaret etmek,

10. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Farmasi ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları paylaşmak, katalog ihtiyaçlarını ilk hafta içinde göndermek, bir sonraki kampanya kataloğunu siparişini vermek,

11. Katalog Desteği müdür oluncaya kadar, her seviye için en fazla üç ay olmak üzere 4 nesil direktör tarafından yapılmalıdır.

12. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri Farmasinin düzenlediği veya Farmasi Yönetimi tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara maddi, manevi destek vererek katılmak zorundadır.

13. Farmasi’ye üye olan %22 ve üzeri ünvanlar başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olamaz, tespiti halinde sayfası derhal kapatılır, Farmasi ile ilişiği kesilir.. (Bu kural danışmanın birinci dereceden yakınlarını da kapsar.)

14. Eğer eşlerden biri diğer bir doğrudan satış şirketine üyeyse, eşi Farmasi toplantılarına katılamaz. Aksi durumun tespiti halinde disiplin hükümleri uygulanır.

15. Farmasi, başka bir doğrudan satış firmasına üye olduğu anlaşılan veya Farmasi’den mazeretsiz olarak ayrılan %22 lere son 3 ayda elde ettiği prim tutarı kadar prim kesme cezası veya aynı tutar kadar para cezası verebilir.

16. Farmasi şirket yetkilileri tarafından aranıldığında kısa sürede yazılı ya da sözlü olarak geri dönüş yapmak, Farmasi tarafından gönderilen mail, sms vb. her gün kontrol ederek, aynı gün en kısa süre içinde geri dönüşünü yapmak.

17. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, direktörlük pirimi alma seviyelerine kadar (4.Nesil %22 ler dahil) bütün danışmanlarından sorumludur. Yeni çıkacak %22 ve tüm ünvan almış danışmanlarının ilk kutlamalarına katılmak ve düzenli olarak kendi illerinde toplantılar yapmak, işleri ile ilgili bilgi ve yardımcı malzeme (yeni ürün ve örnek ürün) temin etmek, ekibi ile paylaşmak ve iletmek zorundadır.

18. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, kendi alt ekiplerinde gerçekleşen %22 (müdür ve üzeri seviye) ünvan kutlamalarına katılmakla yükümlüdür. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar bu kutlamalara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumda Farmasi yönetimi açıklama isteyebilir. Alt ekibinde gerçekleşen unvan kutlamalarına 3 (üç) defa katılmayan ve Farmasi yönetimi tarafından ikaz edilmiş olmasına ragmen, 4.(dördüncü) defa kutlamada yer almayan Lider’in cari aydaki prim hakkedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa katılmaması halinde Liderin 3 (üç) aylık prim hakkedişi iptal edilir. Kutlama törenlerine 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan Direktör, Müdür ve Lider’in unvanı iptal edilerek, Farmasi şirketine direkt bağlı Danışman statüsüne geçirilir.

19. Farmasi Şirketi tarafından %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15’lerin davet edildiği aylık olarak Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Duyurulan toplantı yerinde en az bir saat öncesinde hazır bulunmalıdır.

%22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanlar bu toplantılara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde Farmasi yönetimi tarafından kendisinden açıklama talep edilecektir.

Farmasi şirketi tarafından düzenlenen bu toplantılara 3(üç) defa katılmayan ve Farmasi yönetimi tarafından ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa kutlamada yer almayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanların cari aydaki prim hakedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa katılmaması halinde Liderin 3 (üç) aylık prim hakk edişi iptal edilecektir.

Kutlama törenlerine 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan danışmanların unvanı iptal edilerek,Farmasi şirketine direkt bağlı Danışman statüsüne geçirilecektir.

*%15 seviyede bulunan danışmanların mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara gelme zorunluluğu bulunan %22 (Aktif ve Pasif) ve üstü tüm seviyelerden toplantı masrafları Farmasi’nin ödeyeceği 150TL tutar (dönemsel ve yıllara göre değişebilir) çıkarıldıktan sonra katılımcıların ünvanlarına göre belirlenen katsayı puanlarına göre hesaplanarak Farmasi tarafından faturalandırılır.

Ünvan katsayı puanları aşağıdaki gibidir:

· Müdür katsayı puanı: 1 puan

· Direktör katsayı puanı: 1,5 puan

· Altın Müdür/Direktör katsayı puanı: 2 puan

· Platin Müdür/Direktör katsayı puanı: 3 puan

· Zümrüt Müdür/Direktör katsayı puanı: 4 puan

· Elmas Müdür/Direktör katsayı puanı: 5 puan

Aşağıda toplantı ücreti yansıtma hesaplamasını anlatan örneğimizi görebilirsiniz.

Örnek: Toplam 1.150 TL’lik bir toplantı ücreti üzerinden gidersek;

Toplantıya 1 Müdür, 1 Direktör, 1 Altın Müdür/Direktör, 1 Platin Müdür/Direktör, 1 Zümrüt Müdür/Direktör, 1 Elmas Müdür/Direktör katıldığını düşünelim.

150TL Farmasi tarafından karşılanacak, geriye kalan 1.000 TL’lik tutar toplam katsayı oranına bölünecektir.

Yani Müdür katsayı puanı 1 + Direktör katsayı puanı 1,5 + Altın Müdür/Direktör katsayı puanı 2 + Platin Müdür/Direktör katsayı puanı 3 + Zümrüt Müdür/Direktör katsayı puanı 4 + Elmas Müdür/Direktör katsayı puanı 5’tir. Toplam Katsayı Puanı: 16,5’tir

1.000 TL (Kalan Tutar) / 16,5 (Toplam Katsayı) = 60,60 TL birim katsayı bedeli

Ünvanlara göre faturalandırılacak tutar:

· Müdür katsayı puanı: 1 x 60,60 = 60,60 TL

· Direktör katsayı puanı: 1,5 x 60,60 = 90,90 TL

· Altın Müdür/Direktör katsayı puanı: 2 x 60,60 = 121,20 TL

· Platin Müdür/Direktör katsayı puanı: 3 x 60,60 = 181,80 TL

· Zümrüt Müdür/Direktör katsayı puanı: 4 x 60,60 = 242,40 TL

· Elmas Müdür/Direktör katsayı puanı: 5 x 60,60 = 303 TL

Katsayı puanına göre toplantı ücreti faturalandırma işlemi Ocak 2017 itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.

20. Fabrika Ziyaret Kuralları: Mayıs 2016 tarihinden geçerli olacaktır.

a. Fabrika ziyareti direktör ve üst seviyeler tarafından Farmasi (bilgi@farmasiint.com) den talep edilecektir.

b. Mutlaka seviye almış (%6-9-12-15-18-22) ya da rakip firmada en az %15 seviyesinde bulunan transfer adaylarının getirilmesi gerekmektedir.

c. Ziyaretçi sayısı minumun 40 – maximum 50 kişi olaraktır. Belirtilen kişi sayısının altında ya da üstünde kişi getirildiğinde uyarı verilecektir.

d. Farmasi (bilgi@farmasiint.com) ye iki iş günü öncesi katılımcılar ad-soyad ve unvan şeklinde listesi gönderilmelidir.

e. Fabrika Ziyareti talep eden direktör ve üst seviyeler ulaşımı kendi imkanları ile gerçekleştirecektir. Servis uygulaması bulunmamaktadır.

f. Katılım ücreti 2 TL olup, Fabrika ziyareti talep eden Direktör ya da üst unvana sahip seviyelerden sembolik olarak rakam kişi sayısına göre faturalandırılacaktır.

g. Fabrika alanının çocuklar için uygun olmaması ve yapılan ziyaretin verimliliği açısından misafirlerimizin 15 yaş altı çocuk getirmeleri uygun değildir. Fabrika alanı ve toplantı bölümüne alınmayacaktır.

h. Fabrika ziyaretlerinde iletilen ziyaret kurallarına uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde uyarı cezaları uygulanacaktır.

21. %22 seviyesine gelmiş tüm danışmanlarımız, Farmasi’nin düzenlemiş olduğu geleneksel yıllık kutlamalara sözlü olarak geleceğini taahhüt ettiği halde, herhangi geçerli bir birdirim yapmadan katılımın gerçekleşmediği takdirde danışmanlara Farmasi tarafından duyurulmuş tutarlar faturalandırılacaktır.

22. Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akrabaların istifa etmeleri ya da altı ay boyunca sipariş vermemesi durumunda üyeliklerinin düşmesi ile birlikte bir üst sponsora bu ekiplerden alınan unvan ve direktörlük primi farkı altı ay (6 ay) boyunca ödenmeyecektir.

Üyelik düştükten sonra tekrar ikinci bir üyelikleri ömür boyu kabul edilmeyecektir.

23. Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akraba (anneler ve babalar) sadece 1 ay aktiflik şartını yerine getirmeyebilirler. Takip eden aylarda sipariş ve aktiflik şartlarını yerine getirilmesi zorunludur.

F. Web Sitesi Yayınlama ve Sosyal Paylaşım Siteleri Kuralları

Farmasi Danışmanlarının internetteki faaliyetlerini, Farmasi’nin çalışmalarını olumsuz etkilemeden ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki Farmasi Web Sitesi Kuralları’nın uygulanması gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde internet sitesinin düzenlenmesi ve düzenleme sonrası onay alınması gerekmektedir. Web sitesi hazır olan danışman, siteyi yayına açmadan önce bilgi@farmasiint.com mail adresine web adres linki gönderip onay alması gerekmektedir. *Şirket tarafından hazırlanan Logo’nun kullanılması zorunludur.

Danışman resmi Farmasi web sitesi olmadığını sitesinde açıkça belirtilmelidir. Web sitesinde “Bu site Farmasi Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir” açıklaması ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.

Web sitesini kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.

Site üzerinde; Farmasi Danışmanı, Farmasi Satış Danışmanı, Farmasi Güzellik Danışmanı ya da Farmasi Tarafından verilmiş son 12 ay içindeki en yüksek ünvanı şeklinde belirtilmelidir. Ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür biçimde olmalıdır.

Danışmanlar, Farmasi’nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında Farmasi ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Web sitesinde kişisel kampanya yapmak yayınlamak, haksız rekabet ortamı oluşturmak yasaktır. (Altın vermek, Para vermek gibi vaadlerde bulunmak)

Farmasi Danışmanları Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilirler.

Arama motorunda verilen reklam Farmasi Danışmanı tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.

Danışman web sitesinde Farmasi Enternasyonal içerikleri, şirket yapısı ve ürünler ile ilgili olarak asıl içerikten saptırılmış, satış amaçlı ve asılsız içeriklerin kullanımı yasaktır.

Farmasi Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.

Hazırlanmış olan Web sitesinde Rakip firmaların isimlerini kullanmak ve onları rencide edici veya karalayıcı içerikler bulundurmak yasaktır.

Danışmanlar kendi web sitelerinde Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda Danışman adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.

· Ad Soyad E-posta Cep Telefon Numarası Şehir

*Sponsor link site içinde yer almayacaktır.

Danışmanlarımızın kendi web sitelerine başvuran Danışman adaylarını sisteme dahil etmek istediklerinde öncelikle başvuran kişi aranmalı, Farmasi de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer Farmasi de çalışan bir Danışman (Sponsor) tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağının bilgisi net bir ifade ile bildirilmelidir.

Farmasi danışmanlarının, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata ve/veya Farmasi Yönetmeliğindeki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, Farmasi Enternasyonal Ticaret A.Ş. tarafından gerekli disiplin işlemleri yürütülecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, gerekli cezalar tatbik edilecektir.

”Tüm Farmasi danışmanları çalışmalarını kendi nam ve hesabına yürütmektedir. Bununla birlikte, Farmasi danışmanları bu çalışmalarını yürütürken yürürlükteki mevzuatın öngördüğü kurallara ve Farmasi Yönetmeliğinde belirlenmiş olan ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda tüm Farmasi danışmanlarının özellikle sosyal medyada ve varsa kendi internet sitelerinde mevzuata ve Farmasi Yönetmeliğine aykırı tutum ve söylemlerde bulunmamaları, yine rakip firmalar ve ürünleri hakkında kötüleyici yorum ve beyanlarda bulunmamaları gerekli ve zorunludur. Bu şekilde aykırı tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde Şirketimiz ilgili danışmanlar hakkında Yönetmelik ve mevzuatın öngördüğü disiplin kurallarını uygulamak zorunda kalacaktır.”

G. Farmasi Logo kullanımı

Resmi Farmasi Web sitesinde bulunan Farmasi Logo’su kullanılabilir. Logoda değişiklik yapılamaz. Hareketli şekil olarak kullanılmamalıdır. Orjinal formatındaki Farmasi logosu kullanılmalıdır. Farmasi’nin resmi web sitesi dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “Farmasi” adı geçen ve Farmasi ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri Farmasi danışmanları tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk danışmanların kendilerine aittir.

FARMASİ ENTERNASYONAL TİC. A.Ş.

error: Sayfa Korumalıdır !!